Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-02-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością informacyjno - komunikacyjną, cyfrową lub architektoniczną prosimy o kontakt z niżej wymienionymi koordynatorami z Zespołu ds. dostępności KSP.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  • koordynator do spraw dostępności informacyjno – komunikacyjnej - podkom. Marcin Zagórski Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 98 21, e-mail; marcin.zagorski@ksp.policja.gov.pl
  • koordynator do spraw dostępności cyfrowej – Janusz Zdzieborski – starszy referent Zespołu Informatyki i Łączności Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 92 69, e-mail: janusz.zdzieborski@ksp.policja.gov.pl
  • koordynator do spraw dostępności architektonicznej Adam Kurek – specjalista Zespołu Zaopatrzenia i Transportu Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 93 16, e-mail: adam.kurek@ksp.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim mogą znajdować się multimedialne treści, w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl, w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dn. 08.05.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Art. 7 pkt.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenie służbowe Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zarządzającego stroną internetową komendy znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 44 w Mińsku Mazowieckim.

Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się punkt recepcyjny. W budynku nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się poczekalnia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KPP Mińsk Maz. odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KPP Mińsk Maz., który odbiera gości z poczekalni i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni przy stanowisku przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie hallu głównego. Dostęp do stanowiska przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Usługa tłumacza w siedzibie Komendy Stołecznej Policji jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Powrót na górę strony